Odkazy

Zvukařina

Ochrana osobních údajů

1.    Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o zpracování a ochraně osobních údajů společností X Production s.r.o., sídlem Filipínského 36, 615 00 Brno, IČO: 26304422, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 42851 (dále též jen „Správce“)

2.    Zpracováním osobních údajů se rozumí jakékoliv systematické operace s osobními údaji jako je jejich shromažďování, zaznamenání, strukturování, řazení, používání, ukládání, pozměnění, vyhledávání, nahlédnutí, šíření, vymazávání nebo likvidace.

3.    Zpracovávat osobní údaje může buď správce, nebo zpracovatel. Správcem osobních údajů je ten, kdo určuje účel zpracování osobních údajů, provádí jejich zpracování a odpovídá za něj.

4.    V následujících bodech vám sdělíme, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, odkud osobní údaje získáváme a nastíníme Vaše základní práva v oblasti ochrany osobních údajů. Podrobnější úprava je obsažena ve Směrnici o ochraně a zpracování osobních údajů.

4.1    Při zpracování osobních údajů dodržujeme následující zásady:

a) Osobní údaje jsou zpracovávány vždy pouze pro jasně a srozumitelně definovaný účel, a to zákonnými prostředky a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování.

b) Správce zpracovává přesné osobní údaje a pouze v takovém rozsahu, který je nezbytný pro plnění smluvních a zákonných povinností resp. pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány.

c) Osobní údaje jsou chráněny a zpracovávány způsobem, který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému či nahodilému přístupu k těmto osobním údajů, k jejich změně, zničení, ztrátě či jejich jinému neoprávněnému zpracování. Pro tyto účely jsou dodržována odpovídající technická a organizační opatření a veškeré osoby, které přijdou do styku s osobními údaji, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

d) Správce informuje subjekt údajů o zpracování jejich osobních údajů a o jejich právech souvisejících s tímto zpracováním.

5.    Správce získává osobní údaje v elektronické či listinné podobě přímo od subjektu údajů a z veřejných rejstříků.

6.     Správce zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu za vymezeným účelem.

6.1    Zaměstnanci a uchazeči o zaměstnání

a) Osobní údaje zaměstnanců jsou zpracovávány bez uděleného souhlasu.

    i) Povinné údaje jsou zpracovány za účelem vedení mzdové, personální a daňové agendy     v rozsahu povinnosti zpracování osobních údajů stanovených právními předpisy:
Jméno, příjmení, adresu bydliště, číslo občanského průkazu, státní občanství, datum narození, místo narození, Rodné a dřívější příjmení, pohlaví, rodné číslo, zdravotní pojišťovna, údaj o zdravotní způsobilosti, počet dětí (u žen), druh pobíraného důchodu, je-li pobírán, informace o trestní bezúhonnosti zaměstnance, je-li takových údajů pro vykonávanou práci zapotřebí, údaj o provozování vlastní podnikatelské činnosti, údaj o jiné pravidelné výdělečné činnosti, informace o členství zaměstnance v řídících a kontrolních orgánech právnické osoby provozující podnikatelskou činnost, informace o zvláštních oprávněních nebo způsobilostech (řidičský průkaz, osvědčení o způsobilostech), byl-li zaměstnanec účasten důchodového pojištění v cizině a zaměstnavatel je jeho prvním zaměstnavatelem po ukončení důchodového pojištění v cizině, rovněž údaj o názvu a adrese cizozemského nositele pojištění a cizozemském čísle pojištění.
    ii) Nepovinné údaje jsou zpracovány pro účely oprávněných zájmů příslušného správce:
číslo bankovního účtu, telefon, e-mail

b)     Osobní údaje uchazečů o zaměstnání poskytnuté přímo subjektem údajů jsou uchovávány v za účelem nabízení dalšího zaměstnání.

6.2     Osobní údaje obchodních partnerů jsou zpracovány za účelem plnění smlouvy a marketingových účelů správce:
Jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu / bydliště, číslo faktury, daňové identifikační číslo, číslo bankovního účtu, telefon, e-mail

7.     Příjemci osobních údajů na základě právní povinnosti jsou orgány veřejné správy.

8.    Informace o zpracovávaných osobních údajích je možné získat:
a) na základě písemné žádosti s úředně ověřeným podpisem odeslané správci osobních údajů tj. X Production s.r.o., sídlem Filipínského 36, 615 00 Brno, IČO: 26304422, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 42851,
b) nebo do datové schránky správce,
c) nebo osobně po předchozí domluvě na adrese správce.

9.    Oprava či změna zpracovaných osobních může být provedena na základě žádosti subjektů údajů prostřednictvím zprávy odeslané
a) s úředně ověřeným podpisem odeslané správci osobních údajů tj. X Production s.r.o., sídlem Filipínského 36, 615 00 Brno, IČO: 26304422, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 42851,
b) nebo do datové schránky správce,
c) nebo osobně po předchozí domluvě na adrese správce.

10.    O vymazání účtu se všemi údaji může subjekt požádat na email  info@midi.cz

11.     Subjekt údajů může kdykoliv odvolat souhlas se zpracovávání osobních údajů pro marketingové účely, a to:
a) na základě písemné žádosti s úředně ověřeným podpisem odeslané správci osobních údajů tj. X Production s.r.o., sídlem Filipínského 36, 615 00 Brno, IČO: 26304422, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 42851,
b) nebo do datové schránky správce,
c) nebo osobně po předchozí domluvě na adrese správce.

12. Osobní údaje zachycené v elektronické podobě jsou v elektronické podobě uloženy na pevném počítačovém disku (přístup je chráněn heslem). Osobní údaje zachycené v hmotné podobě, zejména písemné dokumenty jsou uloženy v uzamčené kanceláři a následně jsou po dobu archivace uzamčeny v samostatných archivačních prostorách.

Tyto podmínky jsou platné od 25. 05. 2018

banner

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím Další informace